• new-vod
 • งานแถลงข่าวรณรงค์เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ “รักต้องเลิก (บุหรี่)”

  ... watching now

 • new-vod
 • โครงการแนะแนวสำหรับผู้ปกครองและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย “เปิดประตูสู่ศิริราช”

  ... watching now

 • new-vod
 • การนำเสนอผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในจาก สกอ.ด้วยวาจาแก่ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ประจำปี 2561

  ... watching now

  เนื้อหานี้สามารถรับชมเฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
  protected content for intranet network

 • new-vod
 • นโยบายและการดำเนินงานของ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์

  โดย อาจารย์ พญ.มนทกานติ์ โอประเสริฐสวัสดิ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์

 • new-vod
 • กิจกรรมอพยพปลอดภัยในสถานการณ์ฉุกเฉิน

  ... watching now

 • vod
 • Meet the President ประชาคมมหิดลพบอธิการบดี ครั้งที่ 2/2561

  ... watching now

  เนื้อหานี้สามารถรับชมเฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
  protected content for intranet network

 • vod
 • สัปดาห์ปฏิบัติธรรมวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา “บรรยายธรรม : สัมมาทิฏฐินำมาซึ่งความสิ้นทุกข์”

  ... watching now