• new-vod
  • โครงการสรรพ์ศิลป์เสวนา นิราศเมืองแกลง สู่นิราศมหรรณพ

    ... watching now

  • new-vod
  • พันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยมหิดลกับสังคม
    (Mahidol Social Engagement)

    โดย รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ปรีชา สุนทรานันท์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ และ อาจารย์ ดร.ชิตชยางค์ ยมาภัย หัวหน้าโครงการพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยมหิดลกับสังคม