• new-vod
 • สัปดาห์ปฏิบัติธรรมวันอาสาฬหบูชาเเละวันเข้าพรรษา บรรยายธรรม เรื่อง อย่า ๘ ประการ บันดาลสุข

  ... watching now

 • new-vod
 • How to teach patient safety เราสอนเรื่องความปลอดภัยของคนไข้อย่างไร

  ... watching now

 • new-vod
 • โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบภาษาอังกฤษมหาวิทยาลัยมหิดล (MU-ELT Preparation) ปีงบประมาณ 2562

  สามารถรับชมจากภายนอกผ่านทางเครือข่าย vpn ของมหาวิทยาลัย Download VPN Software คู่มือการใช้งาน VPN Download เอกสารประกอบการอบรม วันที่ 8 กรกฎาคม 2562 ช่วงที่ 1 ช่วงที่ 2 วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 ช่วงที่ 1 ช่วงที่ 2 วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 ช่วงที่ 1 ช่วงที่ 2 วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 ช่วงที่ 1 ช่วงที่ 2 วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 ช่วงที่ 1 ช่วงที่ 2