วันรามาธิบดี (52 ปี การเปิดดำเนินการคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล)

... watching now