• vod
 • การวิเคราะห์สถานการณ์ “การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)” – ประชาชนต้องร่วมมือกันอย่างไร เพื่อไม่ให้เกิดวิกฤต COVID-19 อีกครั้ง หลังผ่อนปรนมาตรการกึ่งล็อคดาวน์ – การเอาชนะ COVID-19 ด้วยยุทธการ ควบคุมและผ่อนผัน The Hammer and the Dance

  ... watching now

 • vod
 • Practical tips for online learning with Moodle

  ... watching now

 • vod
 • การวิเคราะห์สถานการณ์ “การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)” – แนวโน้มการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 – คำแนะนำปฏิบัติตนสำหรับประชาชนในสถานการณ์การระบาด COVID-19 – ข้อควรระวังในการรับฟังข่าวสาร

  ... watching now

 • vod
 • การบันทึกหน้าจอด้วยโปรแกรม OBS

  ... watching now