• vod
 • MPH Batch 71st 2018 Congratulatory Ceremony

  ... watching now

 • vod
 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายผู้ดูแลเว็บไซต์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 2 หลักสูตร “Content Strategy”

  ช่วงที่ 1 ช่วงที่ 2 เอกสารประกอบการบรรยาย (intranet) การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายผู้ดูแลเว็บไซต์ระดับส่วนงาน ครั้งที่2/2562 ในหลักสูตร “Content Strategy” ณ ห้องประชุม 322 ชั้น 3 อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยากรพิเศษ คุณอรวี สมิทธิผล ซึ่งเป็นผู้ร่วมก่อตั้ง Content Shifu และ Magnetolabs เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้

 • vod
 • หลักสูตรพฤฒปัญญา สูตรความสุขของผู้สูงวัย

  ... watching now