• vod
 • พิธีงานแสดงความยินดีบัณฑิต หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรไทยและนานาชาติ) ปีการศึกษา 2560 MPH 2017 congratulatory Ceremony

  ... watching now

 • vod
 • กิจกรรมเปิดหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉิน มหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol ERT)

  ... watching now

 • vod
 • พิธีไหว้ครูดนตรี ประจำปีการศึกษา 2561

  ช่วงที่ 1 ช่วงที่ 2 พิธีไหว้ครู ๐๘.๒๐ น. – คณาจารย์และนักศึกษาพร้อมกันที่หอแสดงดนตรี ๐๘.๓๐ น. – ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย – ผู้แทนนักศึกษากล่าวนำคำไหว้ครู – ผู้แทนนักศึกษานำพานดอกไม้ ธูป เทียน ไหว้ครู – ผู้แทนนักศึกษากล่าวคำปฏิญาณตน – ประธานในพิธีกล่าวให้โอวาท – เสร็จพิธี พิธีไหว้ครูดนตรี ๐๙.๑๐ น. – คณาจารย์และนักศึกษาพร้อมกันที่หอแสดงดนตรี ๐๙.๒๐ น. – ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย จุดเทียนชัย เทียนทอง และเทียนเงิน – ครูผู้ประกอบพิธีดำเนินพิธีไหว้ครูตามขั้นตอน (ครูสุเชาว์ หริมพานิช) – ครูผู้ประกอบพิธีเจิมและทำพิธีครอบให้กับผู้เข้าร่วมพิธี หมายเหตุ : การเข้าร่วมพิธีเป็นการน้อมจิตเพื่อบูชาพระคุณครู ผู้เข้าร่วมพิธีพึงสำรวมกาย วาจา ใจ ระหว่างประกอบพิธีทุกขั้นตอน การเสวนาวิชาการ เรื่อง โลกทัศน์ของสุนทรภู่ผ่านเพลงปี่พระอภัยมณี ณ […]

 • vod
 • โครงการสรรพ์ศิลป์เสวนา นิราศเมืองแกลง สู่นิราศมหรรณพ

  ... watching now

 • vod
 • พันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยมหิดลกับสังคม
  (Mahidol Social Engagement)

  โดย รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ปรีชา สุนทรานันท์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ และ อาจารย์ ดร.ชิตชยางค์ ยมาภัย หัวหน้าโครงการพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยมหิดลกับสังคม

 • vod
 • Happiness University

  โดย รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ธันย์ สุภัทรพันธุ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล