• vod
 • “เทศน์มหาชาติ ถวายบรมนาถบพิตร ธ สถิตในดวงใจไทย” อุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช กัณฑ์มหาราช โดย พระครูวิธานธรรมปรีชา วัดดอนเมือง กทม.

  ... watching now

 • vod
 • “เทศน์มหาชาติ ถวายบรมนาถบพิตร ธ สถิตในดวงใจไทย” อุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช กัณฑ์ฉกษัตริย์ โดย พระมหาเรวัตร อาวุธปญฺโญ วัดทองนพคุณ กทม.

  ... watching now

 • vod
 • “เทศน์มหาชาติ ถวายบรมนาถบพิตร ธ สถิตในดวงใจไทย” อุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช กัณฑ์กุมาร โดย พระสาคร ปุญฺญการี วัดปฐมบุตรอิศราราม กทม. และกัณฑ์มัทรี โดย พระปลัดวิทยา วิสุทฺธาจาโร วัดเทพากร กทม.

  ... watching now

 • vod
 • “เทศน์มหาชาติ ถวายบรมนาถบพิตร ธ สถิตในดวงใจไทย” อุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทานกัณฑ์ โดย กัณฑ์ชูชก โดย พระครูวินัยธรกิตติศักดิ์ โคตมสิสฺโส วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม กทม.

  ... watching now

 • vod
 • “เทศน์มหาชาติ ถวายบรมนาถบพิตร ธ สถิตในดวงใจไทย” อุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทานกัณฑ์ โดยกัณฑ์หิมพานต์ โดย พระครูศรีธรรมประสิทธิ์ (พระมหาสม) วัดหลักสี่ กทม. และกัณฑ์วนประเวศน์ โดย พระครูกัลยาณสิทธิวัฒน์ วัดราชสิทธาราม กทม.

  ... watching now

 • vod
 • “เทศน์มหาชาติ ถวายบรมนาถบพิตร ธ สถิตในดวงใจไทย” อุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช กัณฑ์หิมพานต์ โดย พระครูศรีธรรมประสิทธิ์ (พระมหาสม) วัดหลักสี่ กทม.

  ... watching now

 • vod
 • “เทศน์มหาชาติ ถวายบรมนาถบพิตร ธ สถิตในดวงใจไทย” อุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สัมโมทนียกถาเรื่องความเป็นมาของการเทศน์มหาชาติ
  เทศน์คาถาพัน โดย พระครูวินัยธรกิตติศักดิ์ โคตมสิสฺโส วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม กทม.

  ... watching now