• vod
  • งานเทศน์มหาชาติ ๔ ภาค พระเวสสันดรชาดก 13 กัณฑ์ 1,000 พระคาถา

    พิธีเปิดงานเทศน์มหาชาติ 4 ภาค กัณฑ์ที่ 1 กัณฑ์ที่ 2 กัณฑ์ที่ 3 กัณฑ์ที่ 4 กัณฑ์ที่ 5 กัณฑ์ที่ 6 กัณฑ์ที่ 7 กัณฑ์ที่ 8 กัณฑ์ที่ 9 กัณฑ์ที่ 10 กัณฑ์ที่ 11 กัณฑ์ที่ 12 กัณฑ์ที่ 13 พิธีถวายผ้าป่า