• vod
 • เสวนาพิเศษ Science Café คุยกับนักวิทยาศาสตร์ดีเด่นแห่งประเทศไทย ประจำปี 2560

  ... watching now

 • vod
 • กิจกรรมผู้ปกครองพบผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล วันที่ 2

  ... watching now

 • vod
 • กิจกรรมผู้ปกครองพบผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล วันที่ 1

  ... watching now

 • vod
 • การนำเสนอผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในด้วยวาจาแก่ผู้บริหารมหาวิทยาลัย

  ... watching now

  เนื้อหานี้สามารถรับชมเฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
  protected content for intranet network