• vod
  • ปาฐกถารางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2559

    ... watching now

  • vod
  • โครงการ Pearls in Medical Education เรื่อง “สื่อสารอย่างไรให้ใจสู่ใจ…..” รศ. นพ.วิทยา ถิฐาพันธ์ ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

    ... watching now