• vod
 • การฝึกภาคสนามกับการพัฒนาสมรรถนะ
  นักสาธารณสุข
  โดย พญ.ประนอม คำเที่ยง
  รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข

  ... watching now

  เนื้อหานี้สามารถรับชมเฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
  protected content for intranet network

 • vod
 • วันงดสูบบุหรี่โลก

  ... watching now

  เนื้อหานี้สามารถรับชมเฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
  protected content for intranet network

 • vod
 • สร้างพลังให้กับชีวิต…ด้วยวิธีคิดแบบบวก ๆ
  โดย พระมหาสมปอง ตาลปุตโต

  ... watching now

  เนื้อหานี้สามารถรับชมเฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
  protected content for intranet network

 • vod
 • สัปดาห์ปฏิบัติธรรมวันวิสาขบูชา
  บรรยายธรรม: วิธีแก้ทุกข์ตามหลักพระพุทธศาสนา

  ... watching now

  เนื้อหานี้สามารถรับชมเฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
  protected content for intranet network

 • vod
 • สัปดาห์ปฏิบัติธรรมวันวิสาขบูชา
  บรรยายธรรม: วิธีชำระมลทินของชีวิต

  ... watching now

  เนื้อหานี้สามารถรับชมเฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
  protected content for intranet network

 • vod
 • สัปดาห์ปฏิบัติธรรมวันวิสาขบูชา
  บรรยายธรรม: อานุภาพความเพียร

  ... watching now

  เนื้อหานี้สามารถรับชมเฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
  protected content for intranet network

 • vod
 • Learning Climate in the Clinical Environment
  บรรยากาศการเรียนรู้ในโรงเรียนแพทย์

  หากผู้รับชมมีข้อสงสัย หรือ แสดงความคิดเห็น สามารถส่งข้อความได้ที่ Facebook https://goo.gl/kw5dCP หลังจบการบรรยาย ขอความร่วมมือผู้รับชม ประเมินความพึงพอใจการถ่ายทอดสดในครั้งนี้ https://goo.gl/N6CrfZ ***ในการรับชมการถ่ายทอดสด ควรใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ต่อระบบ LAN เท่านั้น เพื่อให้การรับชมมีประสิทธิภาพสูงสุด ไม่ควรใช้สัญญาณ WIFI, 3G หรือ 4G เพราะอาจทำให้การรับของท่าน ติดขัด หรือไม่สามารถรับชมได้