• vod
 • “๘๘ พรรษา มหาชาติ มหากุศล มงคลสวัสดิ์ ปรมัตถบารมี”
  กัณฑ์มหาราช โดย พระครูวิธานธรรมปรีชา
  กัณฑ์ฉกษัตริย์ โดย พระมหาเรวัตร อาวุธปญฺโญ

  ... watching now

  เนื้อหานี้สามารถรับชมเฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
  protected content for intranet network

 • vod
 • “๘๘ พรรษา มหาชาติ มหากุศล มงคลสวัสดิ์ ปรมัตถบารมี”
  กัณฑ์กุมาร,กัณฑ์มัทรี โดย พระปลัดวิทยา วิสุทฺธาจาโร

  ... watching now

  เนื้อหานี้สามารถรับชมเฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
  protected content for intranet network

 • vod
 • ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร
  อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
  อวยพรปีใหม่ ๒๕๕๙

  ... watching now

 • vod
 • “๘๘ พรรษา มหาชาติ มหากุศล มงคลสวัสดิ์ ปรมัตถบารมี”
  กัณฑ์ชูชก โดย พระครูวินัยธรกิตติศักดิ์ โคตมสิสฺโส

  ... watching now

  เนื้อหานี้สามารถรับชมเฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
  protected content for intranet network

 • vod
 • “๘๘ พรรษา มหาชาติ มหากุศล มงคลสวัสดิ์ ปรมัตถบารมี”
  ทานกัณฑ์ โดย พระครูอนุกูลวชิรกิจ

  ... watching now

  เนื้อหานี้สามารถรับชมเฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
  protected content for intranet network

 • vod
 • “๘๘ พรรษา มหาชาติ มหากุศล มงคลสวัสดิ์ ปรมัตถบารมี”
  ๑.สัมโมทนียกถาเรื่องความเป็นมาของการเทศน์มหาชาติ
  ๒.เทศน์คาถาพัน โดย พระครูวินัยธรกิตติศักดิ์ โคตมสิสฺโส

  ... watching now

  เนื้อหานี้สามารถรับชมเฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
  protected content for intranet network

 • vod
 • “เสวนาธรรม…สร้างพลังชีวิตด้วยแนวคิดเชิงบวก”
  โดย พระราชวิจิตรปฏิภาณ
  ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวราราม

  ... watching now

  เนื้อหานี้สามารถรับชมเฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
  protected content for intranet network