• vod
 • มองภาษาไทย ในระดับอุดมศึกษา : เขาเรียนเขาสอนกันอย่างไร?

  ช่วงที่ 1พิธีเปิดและปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ความสำคัญของการเรียนการสอนภาษาไทนในอุดมศึกษา″ โดยศาสตราจารย์ ดร.คุณหญิงสุริยา รัตนกุล ผู้ก่อตั้ง และอดีตคณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ช่วงที่ 2เสวนาวิชาการ เรื่อง “ภาษาไทยในระดับอุดมศึกษา : ปัญหาและแนวทางการจัดการเรียนการสอน”   นำเสวนาโดย – อาจารย์ ดร.ชนกพร พัวพัฒนกุล มหาวิทยาลัยมหิดล – อาจารย์เยาวลักษณ์ อยู่เจริญสุข มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ – อาจารย์เยาวลักษณ์ แสงจันทร์ มหาวิทยาลัยบูรพา – อาจารย์ ดร.รัชนีญา กลิ่นน้ำหอม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ – ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรวัฒน์ อินทรพร มหาวิทยาลัยศิลปากร – ผู้ช่วยศาสตราจารย์แก้วตา กรุงวงศ์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ช่วงที่ 3สรุปผลการเสวนาโดย – อาจารย์ ดร.สุธาทิพย์ เหมือนใจ ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล […]

 • vod
 • สัปดาห์ปฏิบัติธรรม
  เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
  บรรยายธรรมเรื่อง สติมาปัญหาหมด
  โดย พระภาวนาวิริยคุณ วิ. (ไสว ธีรโสภโณ)

  ... watching now

  เนื้อหานี้สามารถรับชมเฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
  protected content for intranet network

 • vod
 • สัปดาห์ปฏิบัติธรรม
  เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
  บรรยายธรรมเรื่อง จะเลือกเดินเส้นทางไหนดี
  โดย ดร.พระมหาบวรวิทย์ รตนโชโต

  ... watching now

  เนื้อหานี้สามารถรับชมเฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
  protected content for intranet network

 • vod
 • สัปดาห์ปฏิบัติธรรม
  เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
  บรรยายธรรมเรื่อง ความมหัศจรรย์แห่งลมหายใจ
  โดย พระราชญาณกวี (สุวิทย์ ปิยวิชฺโช)

  ... watching now

  เนื้อหานี้สามารถรับชมเฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
  protected content for intranet network

 • vod
 • การประชุมวิชาการระดับชาติ
  ภาษาและวัฒนธรรม 2558
  เรื่อง “อำนาจไร้พรมแดน: ภาษา วัฒนธรรม การสื่อสารและอำนาจในชีวิตประจำวัน”

  ปาฐกถาพิเศษเรื่อง “อำนาจไร้พรมแดน” โดย ศาสตราจารย์ ดร. ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร – ผู้บุกเบิกและผู้เชี่ยวชาญด้านทฤษฎี หลังสมัยใหม่ สัญวิทยา และโครงสร้างนิยม เจ้าของหนังสือ “วาทกรรมการพัฒนา”

 • vod
 • สัปดาห์ปฏิบัติธรรม
  เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
  บรรยายธรรมเรื่อง บุคคลอริยะ
  โดย พระครูวินัยธรกิตติศักดิ์ (พระมหากิตติศักดิ์ โคตมสิสฺโส)

  ... watching now

  เนื้อหานี้สามารถรับชมเฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
  protected content for intranet network

 • vod
 • Meet The President 1/2558
  ผลการดำเนินงานในรอบ 6 เดือน
  และแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล 2559-2562

  ... watching now

  เนื้อหานี้สามารถรับชมเฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
  protected content for intranet network

 • vod
 • สัปดาห์ปฏิบัติธรรม
  เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
  บรรยายธรรมเรื่อง พาราณสี แดนประกาศพุทธธรรม
  โดย พระครูศรีปริยัติวิสุทธิ์ (โกวิท อภิปุญฺโญ)

  ... watching now

  เนื้อหานี้สามารถรับชมเฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
  protected content for intranet network

 • vod
 • Meet the President ประชาคมมหิดลพบอธิการบดี
  ครั้งที่ 1/2558

  ... watching now

  เนื้อหานี้สามารถรับชมเฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
  protected content for intranet network

 • vod
 • การประกวดขับร้องเพลงกล่อมลูกสี่ภาค

  ... watching now

  เนื้อหานี้สามารถรับชมเฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
  protected content for intranet network