• vod
 • เสวนาวิชาการ เขาพระวิหาร พื้นที่ใกล้เคียง (vicinity) มรดกโลกและการเมือง

  ... watching now

  เนื้อหานี้สามารถรับชมเฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
  protected content for intranet network

 • vod
 • การจัดการความรู้ ก้าวข้ามสู่การเรียนรู้ ศตวรรษที่ 21

  ... watching now

  เนื้อหานี้สามารถรับชมเฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
  protected content for intranet network

 • vod
 • พิธีมอบเกียรติบัตร และของที่ระลึก แก่ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างของมหาวิทยาลัย เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2556

  ... watching now

  เนื้อหานี้สามารถรับชมเฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
  protected content for intranet network