• vod
 • การจัดกิจกรรมกระบวนการสร้างเสริมสุขภาวะประชาคมมหิดล MU SMART

  ... watching now

  เนื้อหานี้สามารถรับชมเฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
  protected content for intranet network

 • vod
 • นวัตกรรมการจัดการศึกษาวิชาศึกษาทั่วไป

  ... watching now

  เนื้อหานี้สามารถรับชมเฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
  protected content for intranet network

 • vod
 • การแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทยกับสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ -การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเพื่อสังคมที่อยู่เย็นเป็นสุขโดยใช้ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา

  ... watching now

  เนื้อหานี้สามารถรับชมเฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
  protected content for intranet network

 • vod
 • การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพ และบริหารทั่วไปด้วยระบบออนไลน์ -การบริการปรับเปลี่ยนห้องสมุดในยุคการเปลี่ยนแปลง

  ... watching now

  เนื้อหานี้สามารถรับชมเฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
  protected content for intranet network

 • vod
 • บรรยายพิเศษ ผู้บริหารกับ Best Practice
  โดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล

  ... watching now

  เนื้อหานี้สามารถรับชมเฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
  protected content for intranet network

 • vod
 • สัปดาห์ปฏิบัติธรรมวันวิสาขบูชา บรรยายธรรม: พระครูเกษมธรรมทัต (สุรศักดิ์ เขมรํสี)

  ... watching now

  เนื้อหานี้สามารถรับชมเฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
  protected content for intranet network

 • vod
 • รายงานผลการดำเนินงานของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ TMBAM M Choice ประจำปี 2553

  ... watching now

  เนื้อหานี้สามารถรับชมเฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
  protected content for intranet network

 • vod
 • สัปดาห์ปฏิบัติธรรมวันวิสาขบูชา

  ... watching now

  เนื้อหานี้สามารถรับชมเฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
  protected content for intranet network