• vod
 • เทศน์มหาชาติ เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา

  กัณฑ์ที่ ๑ กัณฑ์ทศพร กัณฑ์ที่ ๒ กัณฑ์หิมพานต์ กัณฑ์ที่ ๓ กัณฑ์ทานกัณฑ์ กัณฑ์ที่ ๔ กัณฑ์วนประเวศน์ กัณฑ์ที่ ๕ กัณฑ์ชูชก กัณฑ์ที่ ๖ กัณฑ์จุละพน กัณฑ์ที่ ๗ กัณฑ์มหาพน [ กัณฑ์ที่ ๘ กัณฑ์กุมาร กัณฑ์ที่ ๙ กัณฑ์มัทรี กัณฑ์ที่ ๑๐ กัณฑ์สักกบรรพ กัณฑ์ที่ ๑๑ กัณฑ์มหาราช กัณฑ์ที่ ๑๒ กัณฑ์ฉกษัตริย์ กัณฑ์ที่ ๑๓ กัณฑ์นครกัณฑ์ วิเคราะห์มหาชาติ

 • vod
 • การประชุมชี้แจงเรื่องการเปลี่ยน สถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยของผู้บริหาร

  ... watching now

  เนื้อหานี้สามารถรับชมเฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
  protected content for intranet network

 • vod
 • ปรับปรุง (ชำแหละ) พ.ร.บ. สิ่งแวดล้อม 35

  ... watching now

  เนื้อหานี้สามารถรับชมเฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
  protected content for intranet network

 • vod
 • การปรับตัวของนักสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน

  ... watching now

  เนื้อหานี้สามารถรับชมเฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
  protected content for intranet network

 • vod
 • การบรรยายพิเศษ เรื่อง ม.มหิดลในอนาคตมุมมองของอธิการบดี

  ... watching now

  เนื้อหานี้สามารถรับชมเฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
  protected content for intranet network

 • vod
 • การบรรยายพิเศษ เรื่อง การวิจัยและพัฒนาแบบเศรฐกิจพอเพียง

  ... watching now

  เนื้อหานี้สามารถรับชมเฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
  protected content for intranet network

 • vod
 • การบรรยายพิเศษ เรื่อง ทิศทางสนับสนุนการวิจัยกับการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

  ... watching now

  เนื้อหานี้สามารถรับชมเฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
  protected content for intranet network