โครงการ การเงิน การบัญชีการจัดซื้อ จัดหา การบริหารพัสดุและการบริหาร ทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยมหิดล การ อบรมการใช้งานระบบ SAP ERP ตอน ระบบบัญชีแยกประเภท (GL)

ช่วงที่ 1

... watching now

เนื้อหานี้สามารถรับชมเฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
protected content for intranet network

ช่วงที่ 2

... watching now

เนื้อหานี้สามารถรับชมเฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
protected content for intranet network

ช่วงที่ 3

... watching now

เนื้อหานี้สามารถรับชมเฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
protected content for intranet network