พิธีเปิดการประชุมวิชาการสาธารณสุขแห่งชาติ ครั้งที่ 13 และปาฐกถาพิเศษ วิกฤตโลก ความท้าทายในงานสาธารณสุข

ช่วงที่ 1

... watching now

เนื้อหานี้สามารถรับชมเฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
protected content for intranet network

ช่วงที่ 1

... watching now

เนื้อหานี้สามารถรับชมเฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
protected content for intranet network