โครงการ การเงิน การบัญชีการจัดซื้อ จัดหา การบริหารพัสดุและการบริหาร ทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยมหิดล ตอน ระบบบัญชีลูกหนี้-บัญชีเจ้าหนี้-การ รับ-จ่ายและบริหารเงินสด (AR&AP)

ช่วงที่ 1

... watching now

เนื้อหานี้สามารถรับชมเฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
protected content for intranet network

ช่วงที่ 2

... watching now

เนื้อหานี้สามารถรับชมเฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
protected content for intranet network

ช่วงที่ 3

... watching now

เนื้อหานี้สามารถรับชมเฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
protected content for intranet network