สัปดาห์ปฏิบัติธรรมวันวิสาขบูชา
บรรยายธรรม: พระศรีศาสนวงศ์ (มีชัย วีรปญฺโญ)

... watching now

เนื้อหานี้สามารถรับชมเฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
protected content for intranet network