โครงการสนทนาส่งท้ายปีสภาคณาจารย์
เรื่อง 1 ปี กับการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

... watching now

เนื้อหานี้สามารถรับชมเฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
protected content for intranet network