พิธีเปิดมหิดลบุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 12
การเสวนาเรื่อง วิกฤตคนไทยกับการอ่าน สู่วาระแห่งชาติ

... watching now

เนื้อหานี้สามารถรับชมเฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
protected content for intranet network