คุยกับผู้บริหาร ศ.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา
รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาคุณภาพ เรื่อง ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน

... watching now

เนื้อหานี้สามารถรับชมเฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
protected content for intranet network