การเสวนาเพื่อรับฟังความคิดเห็น เรื่องการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานสายวิชาการตำแหน่งอาจารย์

... watching now

เนื้อหานี้สามารถรับชมเฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
protected content for intranet network