การปนะชุมวิชาการเนื่องในวันสถาปน คณะทันแพทยศาสตร์ ครบรอบ 41 ปี

ช่วงที่ 1 R2R (Routine to Research)

... watching now

เนื้อหานี้สามารถรับชมเฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
protected content for intranet network

ช่วงที่ 2 การบริหารจัดการแบบ LEAN เพื่อการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ

... watching now

เนื้อหานี้สามารถรับชมเฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
protected content for intranet network

ช่วงที่ 3 สติกับการทำงาน โดย ทพ.สม สุจิรา

... watching now

เนื้อหานี้สามารถรับชมเฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
protected content for intranet network