โครงการ การเงิน การบัญชีการจัดซื้อ จัดหา หารบริหารพัสดุและการบริหาร ทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยมหิดล การ อบรมการใช้งานระบบ SAP ERP ระบบงานวัสดุ (IM)

ช่วงที่ 1

... watching now

เนื้อหานี้สามารถรับชมเฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
protected content for intranet network

ช่วงที่ 2

... watching now

เนื้อหานี้สามารถรับชมเฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
protected content for intranet network