มหิดลสิทธาคาร

... watching now

เนื้อหานี้สามารถรับชมเฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
protected content for intranet network


โดย รศ.นพ.สรนิต  ศิลธรรม รองอธิการบดีฝ่านนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยมหิดล

Leave a Reply