ประชุมเพื่อชี้แจงความเชื่อมโยงการ ประเมินผลการปฏิบัติงานโดยวิธีการทำข้อตกลงการปฏิบัติงานกับการบริหารงานบุคคลด้านอื่นๆ

... watching now

เนื้อหานี้สามารถรับชมเฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
protected content for intranet network