การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพรป้องกันยุงกัด จาก ตะไคร้ ชิงเฮา มะกรูด และผลิตภัณฑ์สำหรับผู้สูงอายุสู่ชุมชน จังหวัดกาญจนบุรี รุ่นที่ 7 และการประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพ Effective Microorganism (EM) รุ่นที่ 5

ช่วงที่ 1

... watching now

เนื้อหานี้สามารถรับชมเฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
protected content for intranet network

ช่วงที่ 2

... watching now

เนื้อหานี้สามารถรับชมเฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
protected content for intranet network

ช่วงที่ 3

... watching now

เนื้อหานี้สามารถรับชมเฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
protected content for intranet network

ช่วงที่ 4

... watching now

เนื้อหานี้สามารถรับชมเฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
protected content for intranet network