พิธีมอบเกียรติบัตรและของที่ระลึกแด่… ข้าราชการผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2551

... watching now

เนื้อหานี้สามารถรับชมเฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
protected content for intranet network