งานมหกรรมคุณภาพ (Quality Fair) ประจำปี 2565 เรื่อง “Meta-Skills towards World Class Organization: Meta-Skills สู่การเป็นองค์กรชั้นนำระดับโลก”

... watching now


... watching now