เวทีเสวนาสาธารณะโอกาสครบรอบ10ปี สสมส.ครั้งที่ 5 หัวข้อ ทบทวนบทบาทสถาบันอุดมศึกษากับการจัดการเรียนการสอนสันติศึกษาในสังคมไทย และทิศทางที่ควรจะเป็นในอนาคต (เหลียวหลังแลหน้า เส้นทางสันติศึกษาในอุดมศึกษาไทย)

... watching now