คุยกับผู้บริหาร พบกับศาสตราจารย์ อรรถ นานา ผู้อำนวยการวิทยาลัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา เรื่อง วิสัยทัศน์ในการบริหารงาน

... watching now

เนื้อหานี้สามารถรับชมเฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
protected content for intranet network