ปาฐกถาเกียรติยศ ศ.น.พ.กษาน จาติกวนิช ครั้งที่ 5 เนื่องในงาน 40 ปี วันพระราชทานนามมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ความอยู่รอดของมนุษยศาสตร์ไทย

... watching now

เนื้อหานี้สามารถรับชมเฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
protected content for intranet network