การบรรยายพิเศษ APEC “Open. Connect. Balance. เพื่อเขตเศรษฐกิจที่เข้มแข็ง”

... watching now