การประชุมวิชาการระดับชาติ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2565 (The 6th National Conference on Liberal Arts in the Age of Disruption: Education and Innovation in Humanities and Social Sciences in the 21st Century)

... watching now