การเตรียมความพร้อมระบบที่เกี่ยวข้องกับ PDPA

กล่าวเปิดงาน พร้อมชี้แจงวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการบรรยายพิเศษ
โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชวีร์ ลีละวัฒน์ รองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศฯ
การบรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
โดย คุณตนัย พรพาณิชย์พันธุ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
สรุปสาระสำคัญ หลักการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลใน PDPA

... watching now

เนื้อหานี้สามารถรับชมเฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
protected content for intranet network

การบรรยายแนะนำระบบการขอใช้สิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล Data Subject Access Request (DSAR)
โดยคุณสุรศักดิ์ ฤทธิ์ทอง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
Data Subject Access Request Management System

... watching now

เนื้อหานี้สามารถรับชมเฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
protected content for intranet network

การบรรยายแนะนำระบบ M-Sent และขั้นตอนการขอใช้งานระบบ
โดยคุณญานิศา ประเสริฐ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ชำนาญการ)
ระบบ M-Sent

... watching now

เนื้อหานี้สามารถรับชมเฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
protected content for intranet network

การบรรยายแนะนำระบบแจ้งเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล (Reporting Breach Personal Information)
โดยคุณกิตติศักดิ์ ตนสาลี นักวิชาการคอมพิวเตอร์
PDPA Incident Management System
คู่มือการใช้งานระบบแจ้งเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับผู้ดูแลระบบ
คู่มือการใช้งานระบบแจ้งเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับผู้แจ้ง

... watching now

เนื้อหานี้สามารถรับชมเฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
protected content for intranet network

ประเด็นซักถาม ตอบข้อสงสัย และแลกเปลี่ยนเรียนรู้

... watching now

เนื้อหานี้สามารถรับชมเฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
protected content for intranet network