ประชุมวิชาการประจำปีศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ครั้งที่ 10
(1 เมษายน 2565)

ช่วงที่ 1 การบรรยาย เรื่อง “การใช้ชีวิตให้ปลอดภัยห่างไกลโควิด ในยุค New Normal”
โดย อาจารย์วราภรณ์ เทียนทอง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาวิชาการและกักกันโรค

... watching now

เนื้อหานี้สามารถรับชมเฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
protected content for intranet network

ช่วงที่ 2 การบรรยาย เรื่อง “Dental Problems in COVID Era”
โดย ทพ.สิทธิพงษ์ ชัยมานะการ ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร

... watching now

เนื้อหานี้สามารถรับชมเฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
protected content for intranet network

ช่วงที่ 3 การบรรยาย เรื่อง “Disruptive Technology” : The Leading Edge for Future-Ready Emergency Care System
ก้าวทันโลกยุค Disruptive technology สู่อนาคตบทใหม่ของระบบการแพทย์ฉุกเฉิน”

โดย นพ.ชัยธวัช ชื่อลือชา เวชศาสตร์ฉุกเฉิน ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ร่วมกับ ผศ.นพ.ศรัทธา ริยาพันธ์ ประธานศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินศิริราช

... watching now

เนื้อหานี้สามารถรับชมเฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
protected content for intranet network

ช่วงที่ 4 การบรรยาย การบรรยาย เรื่อง “เข้าใจการใช้ ATK เพื่อใช้ชีวิต New Normal”
โดย ผศ.พญ.สุมนา มัสอูดี หัวหน้าศูนย์เทคนิคการแพทย์และรังสีเทคนิคนานาชาติ ร่วมกับ
ผศ.ดร.กุลธิดา กิติดี หัวหน้าห้องปฏิบัติการงานวินิจฉัยระดับโมเลกุลและการตรวจเฉพาะทาง คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล

... watching now

เนื้อหานี้สามารถรับชมเฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
protected content for intranet network

ช่วงที่ 5 Lunch Symposium หัวข้อเรื่อง “Knowledge in Progress with COVID-19:Type 2 Diabetes Treatment Shift?”
โดย พญ.ลิลลี่ ปฐมหยก Endocrinologist ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

... watching now

เนื้อหานี้สามารถรับชมเฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
protected content for intranet network

ช่วงที่ 6 กิจกรรม AIR คณะแพทย์คุณธรรม (R : RESPONSIBILITY ความรับผิดชอบ)
โดย คุณปริญญา พรมษา และทีมงาน AIR คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

... watching now

เนื้อหานี้สามารถรับชมเฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
protected content for intranet network

ช่วงที่ 7 Panel Discussion เรื่อง “After COVID, What Next and How to Prepare”
โดย ศ.นพ.มานพ พิทักษ์ภากร หัวหน้าศูนย์วิจัยการแพทย์แม่นยำ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ร่วมด้วย ผศ.ดร.ป๋วย อุ่นใจ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้ดำเนินรายการ รศ.นพ.เชิดชัย นพมณีจำรัสเลิศ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

... watching now

เนื้อหานี้สามารถรับชมเฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
protected content for intranet network

ช่วงที่ 8 กล่าวปิดการประชุม
โดย ผศ.นพ.กำธร ตันติวิทยาทันต์ รองผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

... watching now

เนื้อหานี้สามารถรับชมเฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
protected content for intranet network