ประชุมวิชาการประจำปีศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ครั้งที่ 10
(31 มีนาคม 2565)

ช่วงที่ 1 Oral Presentation Contests (ประกวดการนำเสนอผลงานวิจัย)
โดย อาจารย์ผู้ทรงวุฒิวิพากษ์
๑. ศ.เกียรติคุณ พญ.ชูศรี พิศลยบุตร กรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
๒. ผศ.ดร.สมสิทธิ์ อัสดรนิธี
๓. ผศ.ดร.สุปรียส์ กาญจนพิศศาล อาจารย์ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

... watching now

เนื้อหานี้สามารถรับชมเฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
protected content for intranet network

ช่วงที่ 2 การบรรยาย เรื่อง Long-Term Management for COVID-19 Patient
โดย รศ.นพ.นิธิพัฒน์ เจียรกุล หัวหน้าสาขาโรคระบบการหายใจและวัณโรค คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

... watching now

เนื้อหานี้สามารถรับชมเฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
protected content for intranet network

ช่วงที่ 3 การบรรยาย เรื่อง การฟื้นฟูสุขภาพหลังโควิด ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย
โดย พท.ป.พฤทธิพร ราหุรักษ์ และ พท.ป.วรรณดี ชิตเจริญธรรม คลินิกแพทย์แผนไทย ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

... watching now

เนื้อหานี้สามารถรับชมเฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
protected content for intranet network

ช่วงที่ 4 Lunch Symposium หัวข้อ ๑.เรื่อง “The COVID-19 Era and The New Dry Eye Epidemic”
โดย รศ.พญ.ชารีนันท์ จิรภาไพศาล จักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ร่วมกับ พญ.รสนันท์ ศิขรินกุล จักษุแพทย์ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

... watching now

เนื้อหานี้สามารถรับชมเฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
protected content for intranet network

ช่วงที่ 4 Lunch Symposium หัวข้อ ๒.เรื่อง “The Choice of Pharmacotherapies for The OA Patient’s Choice”
โดย พญ.ศุภวรรณ ศิริวัฒนกุล ร่วมกับ นพ.ตะวัน อินทิยนราวุธ ศูนย์การแพทย์ฯ

... watching now

เนื้อหานี้สามารถรับชมเฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
protected content for intranet network

ช่วงที่ 5 เวทีเสวนา เรื่อง การดูแลแบบประคับประคอง “Palliative Care in COVID-19”
โดยอาจารย์วิทยากร ๓ ท่าน
๑. รอ.หญิง พญ.นิษฐา เอื้ออารีมิตร อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินหายใจ โรงพยาบาลเอกชัย
๒. อาจารย์สุรีย์ ลี้มงคล หัวหน้าหน่วยฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช
๓. รศ.ดร.รุ้งนภา ผาณิตรัตน์ ภาควิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์
ผู้ดำเนินรายการ : พญ.ธีรานันท์ นาคะบุตร เวชศาสตร์ครอบครัว ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

... watching now

เนื้อหานี้สามารถรับชมเฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
protected content for intranet network

ช่วงที่ 6 กิจกรรม AIR คณะแพทย์คุณธรรม (I : INTEGRITY ความซื่อสัตย์)
โดย คุณปริญญา พรมษา และทีมงาน AIR คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

... watching now

เนื้อหานี้สามารถรับชมเฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
protected content for intranet network

ช่วงที่ 7 การบรรยาย เรื่อง Let’s Get fit in COVID Era โดย พญ.นิภารัตน์ ไตรโลกา แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู
ร่วมด้วย นายปฐมชัย รอถ้า และนางสาวสุวรรณา ใบเต้ นักวิทยาศาสตร์การกีฬา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

... watching now

เนื้อหานี้สามารถรับชมเฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
protected content for intranet network

ช่วงที่ 8 การบรรยาย เรื่อง “Nursing Innovations During Pandemic”
โดย ผศ.ดร. อาภา ภัคภิญโญ (ยังประดิษฐ) ที่ปรึกษาสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล

... watching now

เนื้อหานี้สามารถรับชมเฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
protected content for intranet network