โครงการ Pearls in medical education เรื่อง Developing standardized patients in teacher’s role การพัฒนาผู้ป่วยจำลองสู่บทบาทของครู

... watching now