ปาฐกถาสุด แสงวิเชียร ประจำปี 2564 เรื่อง “วิวัฒนาการการผ่าตัดโรคกระดูกสันหลังคดในเด็ก (Evaluation in the management of scoliosis in children)”

... watching now