งานมหกรรมคุณภาพ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ประจำปี 2564 (Quality Fair 2021)
(วันที่ 5 พ.ย. 64)

ช่วงที่ 1 พิธีมอบรางวัลบุคคลคุณภาพประจำปี 2562 (Quality Person of the Year 2019) จำนวน 2 ท่าน ได้แก่
รศ. ดร. พญ.อัญชลี ตั้งตรงจิตร หัวหน้าภาควิชาปรสิตวิทยา และ
นางสาวปรานอม เกตุสมพร อดีตหัวหน้างานเคลื่อนย้ายผู้ป่วย
พิธีมอบรางวัลบุคคลคุณภาพประจำปี 2563 (Quality Person of the Year 2020) จำนวน 2 ท่าน ได้แก่
รศ. นพ.อดุลย์ รัตนวิจิตราศิลป์ รองคณบดีฝ่ายสารสนเทศ และ
ผศ. พญ.ศันสนีย์ เสนะวงษ์ หัวหน้าภาควิชาวิทยาภูมิคุ้มกัน
มอบรางวัลโดย ศ. ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

... watching now

ช่วงที่ 2 พิธีมอบรางวัล “R2R Award 2021” “KM Award 2021” และ รางวัลโครงการติดดาว ประจำปี 2563
รางวัล “R2R Award 2021 และ KM Award 2021”
รางวัลนวัตกรรมดีเด่นด้านแนวคิด Lean นวัตกรรมดีเด่นด้านการบริหารทรัพยากร และนวัตกรรมดีเด่น
มอบรางวัลโดย ศ. ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

... watching now

ช่วงที่ 3 กล่าวสรุปและปิดงาน
โดย คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
กิจกรรม บันทึกความทรงจำ

... watching now