จริยธรรมการวิจัยในคนสำหรับการทำผลงานทางวิชาการเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ

ช่วงที่ 1

... watching now


ช่วงที่ 2

... watching now