งานมหกรรมคุณภาพ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ประจำปี 2564 (Quality Fair 2021)
(วันที่ 4 พ.ย. 64)

ช่วงที่ 1 พิธีเปิดงานมหกรรมคุณภาพ ประจำปี 2564
กล่าวรายงาน
โดย ศ. ดร. นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
พิธีเปิด
โดย ศ. นพ.บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล

... watching now

ช่วงที่ 2 ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “Resilience & Agility for SIRIRAJ Excellence & Sustainability: ความยืดหยุ่นและความคล่องตัวเพื่อศิริราชเป็นเลิศและยั่งยืน”
โดย ศ. ดร. นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

... watching now

ช่วงที่ 3 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง เส้นทางศิริราชสู่ “TQC Plus: Operation” และทิศทางในอนาคต
โดย ศ. ดร. นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ศ. พญ.ดวงมณี เลาหประสิทธิพร รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
รศ. พญ.อุบลรัตน์ สันตวัตร รองคณบดีฝ่ายการคลัง
ผู้ดำเนินการอภิปราย
ผศ. นพ.บวรรัฐ วนดุรงค์วรรณ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
รศ. พญ.ดาราวรรณ วนะชิวนาวิน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ

... watching now

ช่วงที่ 4 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “ยกระดับการบริการ ด้วยจิตวิญญาณแบบญี่ปุ่น (O-MO-TE-NA-SHI)”
โดย ผศ. ดร.กฤตินี พงษ์ธนเลิศ ภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ดำเนินการอภิปราย
รศ. นพ.ตรีภพ เลิศบรรณพงษ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ

... watching now

ช่วงที่ 5 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “รู้ให้ไว ปรับอย่างไร ให้องค์กรสู่เส้นชัยและยั่งยืน”
โดย คุณอิสระ วงศ์รุ่ง รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มลูกค้าบุคคล (TQA)
คุณศันสยา ประวีณพร ผู้อำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์และบริหารความเสี่ยง โรงกลั่น บ.บางจาก คอร์ปอเรชั่นจำกัด (มหาชน) การตลาด บ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
รศ. นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช
ผู้ดำเนินการอภิปราย
รศ. นพ.ธีระ ฤชุตระกูล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
รศ. พญ.อรอุมา ชัยวัฒน์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ

... watching now

ช่วงที่ 6 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “Disease Specific Certification (DSC) to the Benefit of Patient, Society & Organization: Siriraj DM Team”
โดย อ.ผ่องพรรณ ธนา สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.)
รศ. นพ.วีรชัย ศรีวณิชชากร อาจารย์ประจำภาควิชาอายุรศาสตร์ และศูนย์เบาหวานศิริราช (Siriraj Diabetes Center of Excellence)
พญ. ลักขณา ปรีชาสุข แพทย์ประจำโรงพยาบาล ศูนย์เบาหวานศิริราช (Siriraj Diabetes Center of Excellence)
พว. กันยารัตน์ วงษ์เหมือน งานการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช
ผู้ดำเนินการอภิปราย
อ.นพ.อัครินทร์ นิมมานนิตย์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
พว. นันทพร พ่วงแก้ว ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ

... watching now

ช่วงที่ 7 สรุปการเรียนรู้ “Wrap up”
โดย รศ. นพ.มนวัฒน์ เงินฉ่ำ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ

... watching now