ครบรอบ 19 ปี วันคล้ายวันสถาปนาสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้

Section 1: Smarter Learning using Cognitive Neuroscience,
วิทยากร : รศ.ดร.นพ.ชัยเลิศ พิชิตพรชัย
Moderator: ผศ.ดร.ปรัชญพงศ์ ยาศรี

... watching now


Section 2 : Future Trend for Innovative learning
วิทยากร : ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ*
Moderator: ผศ.ดร.ปรัชญพงศ์ ยาศรี

... watching now