การใช้งาน MU Digital ID ลงนามในเอกสารภายในมหาวิทยาลัยมหิดล
ด้วย Digital Signature

... watching now