หลักเกณฑ์การประเมินเพื่อแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนมุ่งสู่ความก้าวหน้าในสายงาน

ช่วงที่ 1

... watching now


ช่วงที่ 2

... watching now