เสวนาพิเศษ Science Cafe “แกะสูตร Start up model : จากห้องแล็บ สู่ผลิตภัณฑ์ชุดตรวจโควิด-19 มาตรฐานสากล”

... watching now