อธิการบดี พร้อมทีมบริหาร และหัวหน้าส่วนงานของมหาวิทยาลัยมหิดล อวยพรประชาคมมหิดล ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2564

... watching now