มหกรรมคุณภาพ ประจำปี 2563 “ปัญญามหิดล คุณภาพคน คุณภาพงาน” Agile Organization : รู้ทัน ก้าวไว รวมใจสู่ Agile Organization

ช่วงที่ 1 พิธีเปิดงานมหกรรมคุณภาพ และมอบรางวัล Team Good Practice Award,
Innovative Teaching Award และ Digital Outcome-Based Education Award,
Public Policy Advocacy Award

โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล

... watching now

เนื้อหานี้สามารถรับชมเฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
protected content for intranet network

ช่วงที่ 2 การเสวนาเรื่อง “องค์กรยุคใหม่ Agile Organization, the journey of change”
โดย 1) คุณวิษณุ ศรีเจริญ FSVP Agile Enablement, SCB
2) ดร.บวรนันท์ ทองกัลยา นายกสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย
ผู้ดำเนินรายการ : ดร.ระพี บุญเปลื้อง หัวหน้าภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์

... watching now

เนื้อหานี้สามารถรับชมเฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
protected content for intranet network

ช่วงที่ 3 การบรรยายพิเศษ เรื่อง “Agile Organization”
โดย ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

... watching now

เนื้อหานี้สามารถรับชมเฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
protected content for intranet network

ช่วงที่ 4 ประกาศผลการพิจารณาผลงาน และมอบรางวัล
โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล

... watching now

เนื้อหานี้สามารถรับชมเฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
protected content for intranet network

ห้องย่อยที่ 1 ห้องศิริราชรักษ์มหิดล Oral Presentation

... watching now

เนื้อหานี้สามารถรับชมเฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
protected content for intranet network

ห้องย่อยที่ 2 ห้องกันภัยมหิดล Oral Presentation

... watching now

เนื้อหานี้สามารถรับชมเฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
protected content for intranet network

ห้องย่อยที่ 3 ห้องรามาธิบดี Story Telling

... watching now

เนื้อหานี้สามารถรับชมเฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
protected content for intranet network

ห้องย่อยที่ 4 หอประชุมใหญ่มหิดลสิทธาคาร : ผลงานรางวัล Award

... watching now

เนื้อหานี้สามารถรับชมเฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
protected content for intranet network